Salgs- & Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.
§ 1 TILBUD OG AFTALE
Pkt. 1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
Pkt. 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
Pkt. 1.3 I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
Pkt. 1.4 Tilbuddet er betinget af, at:
• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
• Det af bestillerens fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
§ 2 PRIS
Pkt. 2.1 Alle priser er ekskl. moms og miljøomkostninger på 1% dog min kr. 65.
Pkt. 2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
Pkt. 2.3 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
§ 3 LEVERING
Levering finder sted på det med bestillerens aftalte tidspunkt og sted, medmindre levering er udelukket på grund af force majeureomstændigheder. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.
§ 4 BETALING
Pkt. 4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.
Pkt. 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Renten udgør p.t. 1,5% pr. påbegyndt md.
Pkt. 4.3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
§ 5 EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.
Pkt. 5.1 Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5.3 Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
§ 6 MANGLER
Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance.
Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
§ 7 ERSTATNINGSANSVAR
Ansvar
Pkt. 7.1 Leverandøren og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Pkt. 7.2 Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er leverandøren ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
Pkt. 7.3 Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til varens pris, medmindre leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Produktansvar
Pkt. 7.4 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
Pkt. 7.5 For eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder derimod følgende begrænsninger:
• Leverandøren er alene ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af leverandøren eller andre i
produktionskæden, som leverandøren hæfter for.
• Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.
Pkt. 7.6 Leverandørens erstatningsansvar er begrænset til varens pris for produktansvars- skader, medmindre leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Pkt. 7.7 I den udstrækning leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for en tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.
Tredjemands rettigheder
Pkt. 7.8 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
§ 8 UNDERLEVERANDØRER
Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.
§ 9 LOVVALG OG VÆRNETING
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lovgivning.

Menu